כתב השתתפות ופטור מאחריות למשתתפים בטיולי אופניים

   

בחרתי מרצוני החופשי להשתתף בטיול רכיבה, או פעילות אחרת, באופני הרים המאורגנת על ידי פותח טיול או איש מטעמו במסגרת "דבוקה", (להלן: "פותח טיול"), (להלן: "הפעילות").

1.      ידוע לי כי ביצוע הפעילות דורש רמת בריאות תקינה ויכולת לעמוד במאמצים גופניים ואני מצהיר בזה כי אני רוכב אופניים מיומן ובעל ניסיון וכי אני כשיר מבחינה רפואית וכל בחינה אחרת לביצוע הפעילות.אני מצהיר כי יש לי הציוד המתאים וכי אני מתחייב לרכוב עם כמויות מים כמומלץ, אמצעי הגנה מתאימים לנסיבות ובכל מקרה ארכוב עם קסדה תקינה ורכוסה בכל עת. ידוע לי היטב כי סיווג רמת הקושי הטכני והפיזי של הפעילות, אם צוין, מהווה התרשמות כללית ואין בו כדי לחייב את פותח טיול בכל דרך שהיא, במיוחד לאור העובדה כי ייתכן ויידרש לפעמים שינוי של המסלול לתוואי לא מוכר, בהתאם לא תהיה לי כל טענה או תביעה הנובעת מכך.

2.      ידוע לי היטב כי בעצם הרכיבה על אופנים בכלל ועל אופני הרים פרט, בוודאי במהלך רכיבה בטבע, בתנאי קרקע ומזג אוויר משתנים, ובנסיבות של ריחוק מבתי חולים ומרפאות, טמונים סיכונים רבים, ובין היתר עלול להיגרם לי נזק כספי ישיר ועקיף (כגון: פגיעה באופניים, בטלפון סלולרי, איחור לפגישות, ועוד), ונזק לגוף עד כדי אבדן חייםממש (להלן: "הנזק").

3.      ידוע לי היטב ואני ער לכך כי קיים סיכון מעצם הרכיבה במסגרת קבוצת רוכבים אשר אין אפשרות מעשית לבחון ו/או להגביל את רמת הרכיבה של כל אחד מהם ו/או בטיחות הציוד אשר הם משתמשים בו לבחון, ואשר לא את כל חבריה אני מכיר ומודע ליכולותיהם.

4.      אני מתחייב לכך מראש כי בכל מהלך הפעילות אשמע להוראות והנחיות פותח טיול.

5.      לאחר שששקלתי את כל האמור לעיל, אני מקבל/ת על עצמי, בדיעה צלולה את כל הסיכונים האמורים לעיל וכל היבט או סיכון אפשרי נוסף, צפוי ובלתי צפוי, סביר ובלתי סביר, הנובע במישרין ובעקיפין מן הפעילות.

6.      בהתאם לכך אני משחרר ופוטר את פותח טיול, "דבוקה" וכל מי מטעמו (לרבות חברת הביטוח שלו, יורשיו וכיוצ"ב), באופן מלא ומוחלט מכל אחריות לכל נזק שייגרם לי, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן תוך כדי ו/או עקב הפעילות, ובהתאם אני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לרבות מבטח או מי הפועל בדומה למבטח לא נתבע ו/או נדרוש מפותח טיול כל תשלום ו/או השבה ו/או פיצוי כספי, או אחר.

6.1.   הפטור והשחרור האמור לעיל לא יחול במקרה שהנזק נגרם לי כתוצאה ישירה ובלעדית של מעשה זדון מכוון של פותח טיול.

7.      בהתאם לכך אני משחרר ופוטר את כל שאר המשתתפים האחרים בפעילות, "דבוקה" וכל מי מטעמם (לרבות חברות הביטוח שלהם, יורשיהם וכיוצ"ב), באופן מלא ומוחלט מכל אחריות לכל נזק שייגרם לי, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן תוך כדי ו/או עקב הפעילות, ובהתאם אני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לרבות מבטח או מי הפועל בדומה למבטח לא נתבע ו/או נדרוש מאותו משתתף/משתתפים כל תשלום ו/או השבה ו/או פיצוי כספי, או אחר.

7.1.    הפטור והשחרור האמור לעיל לא יחול במקרה שהנזק נגרם לי כתוצאה ישירה ובלעדית של מעשה זדון מכוון של משתתף/משתתפים בפעילות, וכלפי אותו משתתף/משתתפים בלבד.

8.      ידוע כי מעת לעת ייתכן ויוזמנו ע"י פותח טיול שירותים חיצוניים לצורך ביצוע הפעילות, לרבות אמצעי תובלה, מזון, לינה וכיוצ"ב (להלן: "השירותים החיצוניים"), המיועדים לרווחת ושימוש כלל המשתתפים בפעילות, ובהתאם ברור כי פותח טיול ו/או "דבוקה" אינו יכול להיות אחראי באופן מלא לטיבם, ולפיכך אני משחרר ופוטר את פותח טיול או "דבוקה", וכל מי מטעמו (לרבות חברת הביטוח שלו, יורשיו וכיוצ"ב), באופן מלא ומוחלט מכל אחריות לכל נזק שייגרם לי, מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן בקשר עם השירותים החיצוניים, ובהתאם אני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לרבות מבטח או מי הפועל בדומה למבטח לא נתבע ו/או נדרוש מפותח טיול כל תשלום ו/או השבה ו/או פיצוי כספי, או אחר בקשר עם שירותים חיצוניים אלו.

היה המשתתף קטין – יחתום/יסמן/יסכים לרישום לאתר/יסכים יציאה לטיול, גם אחד מהוריו!